Please Wait....

سایت در حال تکمیل -- زمینه‌های اصلی پژوهش

پردازش زبانهای ایرانی

توسعه ابزارها و مدلهای پردازش متنی فارسی و سایر زبانهای ایرانی.

علوم انسانی محاسباتی یا Digital Humanities

توسعه تکنولوژی‌های زبانی برای تحقیقات علوم انسانی در حوزه‌های مطالعات دینی، ادبیات، زبان شناسی، و علوم اجتماعی.

بیو انفورماتیک

تحقیقات بیوانفورماتیک در حوزه‌های پروتئومیکس، ژنومیکس، و متاژنومیکس با دید پردازش زبان.

سرویس‌های پردازش متنی

سرویس‌های پردازش متنی زبان فارسی و سایر زبانهای ایرانی.

دستیار تحقیقات قرآن و حدیث

سرویس‌های پردازش متنی مرتبط با تحقیقات قرآن و حدیث

دموی شباهت آیات

پردازش زبان رشته‌های پروتئین

پیش‌بینی ساختار و عملکرد پروتئینها براساس مدل زبانی